de Datawerkplaats

Contact: Herman Braat
info@deDatawerkplaats.nl
+31(0)165 570 235

  • Expertise in het omzetten van gegevens afkomstig uit enquêtes en officiële bronnen (overheids­statistieken en open data) in bruikbare heldere en aantrekkelijke informatie­producten. Dit in het bijzonder voor doel­einden van bestuur, beleid, voor­lichting, en sociaal­wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere expertise van meerdere decennia in SPSS.
     
  • Mensen en organisaties helpen door de data de werkelijkheid te zien voor een beter begrijpen en betere besluiten.
     
  • Van complexe gegevens naar heldere informatie en bruikbare kennis voor het succes van uw organisatie.

SPSS Solutions

Oplossingen met SPSS & Syntax voor Datamanagement en Statistische analyse

de Datawerkplaats ondersteunt bij gegevensbeheer en data-analyse met SPSS (IBM SPSS Statistics). Dit in het bijzonder bij gegevens uit enquêtes, officiële statistieken en andere ambtelijke gegevens. Centraal in de dienstverlening en coaching met SPSS staat de inzet van de commandotaal SPSS Syntax zonder welke een professioneel en efficiënt gebruik van SPSS gewoonweg niet mogelijk is. Eigenaar Herman Braat van de Datawerkplaats heeft een expertise in SPSS van meer dan drie decennia.
 
         

SPSS Trainingen en Coaching

de Datawerkplaats verzorgt diverse trainingen in IBM SPSS Statistics voor beginnende en meer ervaren gebruikers van SPSS. Deze trainingen worden verzorgd op uw eigen locatie. Er zijn drie reguliere trainingen:

 
Dit is een training van 2 dagen waarbij de doelstelling is dat de cursisten zelfstandig data kunnen verwerken en analyseren met SPSS Statistics. Voorkennis van SPSS wordt niet verondersteld. Na een algemene inleiding in het pakket SPSS, worden de drie fasen van het traject van gegevensanalyse behandeld: fase 1 – het inlezen en leesbaar maken van gegevens in SPSS; fase 2 – het analysegereed maken van gegevens; fase 3 – analyse en presentatie van gegevens. In de training staat voorop het goed leren werken met SPSS Statistics. Het is uitdrukkelijk geen cursus statistiek, maar uiteraard worden wel de belangrijkste (beschrijvende) statistische procedures behandeld (o.m. frequentietabellen, kruistabellen, staafdiagrammen, histogrammen). Deze training is ook geschikt ter opfrissing indien men in het verleden al kennis heeft gemaakt met SPSS.

 

 
Dit is een training van 2 dagen waarbij de doelstelling is om productiever te leren werken met SPSS: meer doen met SPSS in minder tijd! Belangrijkste instrument daarbij is gebruik te maken van SPSS commandotaal ofwel Syntax. In de training wordt veel aandacht besteed aan het leren werken met SPSS Syntax. Daarbij wordt uitgebreider (dan in de training Beginnen met SPSS Statistics) ingegaan op de procedures voor het inlezen en leesbaar maken van gegevens, evenals in de procedures voor het analysegereed maken van gegevens. Aan de orde komen ook de onderwerpen gegevens aggregeren (bijvoorbeeld van leerlingengegevens naar klasgegevens) en databestanden samenvoegen. Minder aandacht wordt besteed aan de uiteindelijke procedures voor analyses. Echter, behalve dat de meeste tijdwinst in trajecten van gegevensanalyse doorgaans ook te behalen valt in de fasen van (1) het inlezen en leesbaar maken van gegevens en (2) het analysegereed maken, zal de kennis opgedaan in deze training in de praktijk ook toepasbaar blijken in de fase van analyse met SPSS.
 
Men hoeft niet langdurige ervaring met SPSS Statistics te hebben om de training Meer doen met SPSS met succes te kunnen volgen. De training vereist wel de kennis uit de training Beginnen met SPSS Statistics gevolgd door enige praktijkervaring.

 

 
SPSS Statistics beschikt met de module Custom Tables over een zeer krachtige generator voor het vervaardigen van maatwerktabellen met mogelijkheden die aanzienlijk verder gaan dan de meest gangbare standaardtabellen (zijnde de frequentietabel, gewone kruistabel, descriptives). Deze tabellen zijn dan ook buitengewoon geschikt voor publicatiedoeleinden in eindrapportages. In deze training van 1 dag wordt de basis gelegd voor het zelfstandig kunnen vervaardigen van maatwerktabellen. Aan de orde komen onder meer tabellen voor afzonderlijke en meer categorische kenmerken, tabellen voor afzonderlijke en meer metrische kenmerken, tabellen voor meer vragen met dezelfde antwoordmogelijkheden, tabellen voor presentatie multiple-response gegevens, toetsende statistieken in tabellen.
 
Deze training veronderstelt enige ervaring met SPSS Statistics.

 

De SPSS-trainingen van de Datawerkplaats onderscheiden zich door de bijzondere langdurige expertise van trainer Herman Braat en door een sterke praktijkgerichtheid welke elders nogal eens ontbreekt. De trainingen zijn zeer geschikt voor het in elke omgeving met SPSS werken, d.i. zowel voor commerciële bedrijven als voor organisaties uit de publieke sector en non-profit. Gegeven de specifieke expertise van de trainer zijn de SPSS-trainingen van de Datawerkplaats echter in het bijzonder aangewezen voor analisten en kenniswerkers bij overheden, andere publieke organisaties, en organisaties uit de non-profit. Dit zijn organisaties waar SPSS veel gebruikt wordt voor het beheren en analyseren van gegevens uit enquêtes of vragenlijsten, en waar SPSS ook veel gebruikt wordt voor het vervaardigen van statistieken voor beleid op basis van ambtelijke gegevens en open data zoals bijvoorbeeld afkomstig van het CBS of Eurostat.

de Datawerkplaats kan ook bemiddelen bij het vinden van trainers met andere expertises binnen SPSS en data analytics.

 

Enquête-onderzoek

Ondersteuning bij enquête-onderzoek

de Datawerkplaats ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek met schriftelijke en online enquêtes en heeft daarin een lange staat van dienst. Dit vooral ten behoeve van opdrachtgevers in de publieke sector en non-profit. Dit als kleinschalig bureau niet alleen bij kleinere enquêtes onder doelgroepen met een omvang vanaf enige tientallen tot honderden respondenten, maar ook bij zeer grote en complexe bevolkingsenquêtes met meer dan tienduizend respondenten.

de Datawerkplaats kan ondersteunen in alle fasen van een onderzoek, vanaf de probleemstelling en het opstellen van een vragenlijst, het opstellen en uitvoeren van enquêtes, en het verwerken van de resultaten tot en met de eindrapportage en presentatie.

de Datawerkplaats heeft een voorkeur voor het ondersteunen van organisaties die een onderzoek deels of grotendeels zelf willen uitvoeren. Gegeven de bijzondere expertise daarin, zal de specifieke ondersteuning door de Datawerkplaats bijna altijd (ook) omvatten de cruciale en specialistische fase van het opschonen en analysegereed maken van verzamelde enquêtegegevens.

Bij online enquêtes via internet kan de Datawerkplaats desgewenst vrijwel de volledige uitvoering op zich nemen van enquêtes, zelfs al gaat het om duizenden respondenten. Bij schriftelijke enquêtes van enige omvang wordt zo nodig samenwerking gezocht met andere bureaus voor veldwerk en data-entry.

Neem contact op met Herman Braat om na te gaan wat de Datawerkplaats kan bijdragen aan het succes van uw enquête.

Webenquêtes die gezien mogen worden

de Datawerkplaats ontwikkelt webenquêtes die niet alleen goed werken maar die ook gezien mogen worden. Dit voor opdrachtgevers die het ook is opgevallen hoe weinig aantrekkelijk online enquêtes er doorgaans uit zien. Dit voor opdrachtgevers die er prijs op stellen dat de online enquête niet gebouwd is door iemand met vooral minder of meer technische kennis van een of ander enquêteprogramma maar gebouwd door iemand met zelf echte kennis en ervaring in het opzetten en uitvoeren van enquête/onderzoek.

Neem contact op met Herman Braat om na te gaan wat de Datawerkplaats kan bijdragen aan het succes van uw webenquête.

 

Data visualiseren & Statistieken voor beleid | Schrijven

Datavisualisaties

Vervaardigen van informatieve en aantrekkelijke grafieken, thematische landkaarten, en tabellen over cijfers afkomstig uit vooral enquêtegegevens en overheidsstatistieken.


Beleidsstatistieken

Het voor doeleinden van bestuur en beleid, en voorlichting achterhalen en inzichtelijk maken van statistische gegevens afkomstig van officiële bronnen nationaal en internationaal (bijv. CBS Statline, Eurostat, DUO Onderwijsgegevens, UN, World Bank, etc…).

Helder schrijven over cijfers

Helder schrijven over cijfers afkomstig uit vooral enquêtegegevens en overheidsstatistieken.


 

Wie wij zijn

de Datawerkplaats is de onderneming van Herman Braat, expert in SPSS en daarmee ook expert in grootschalig databeheer en statistische analyse. Herman Braat werkt inmiddels sedert 1980 met SPSS en de commandotaal SPSS Syntax. Dit vooral met gegevens afkomstig uit bevolkingsenquêtes en officiële statistieken. De basis voor de expertises lag in de studie bestuurskundige politicologie met hoofdspecialisaties in onderzoek en statistiek. Door de kennis van wat ooit begon als Statistical Package for the Social Scienses was Herman Braat ook gedurende ruim een decennium verbonden als extern SPSS-trainer aan het gerenommeerde opleidingscentrum van SPSS Benelux. In deze periode van 1998 tot de opheffing van het opleidingscentrum omstreeks 2010 verzorgde Herman Braat jaarlijks tientallen SPSS-trainingen bij SPSS Benelux zelf in Gorinchem en Brussel evenals op locatie bij bedrijven en instellingen klein en groot tot aan het Centraal Bureau voor de Statistiek toe.

Door de jaren heen maakten vele organisaties, voor het merendeel uit de sectoren overheid en non-profit, gebruik van de aangeboden expertise in SPSS en data-analyse. Voorheen St. Scoop in Middelburg en nu ZB | Planbureau en Bibliotheek voor Zeeland, het onderzoeksinstituut van de provincie en 13 gemeenten in Zeeland, maakt al sedert 2003 regelmatig gebruik van deze expertises. Een opmerkelijke buitenlandse opdrachtgever is de gemeente Münster in Duitsland. Voor deze gemeente ontwikkelde Herman Braat in 2009 een methodiek waarmee het in Duitsland voor het eerst mogelijk werd de concentraties van autochtone bevolking en minderheden in een gemeente te bepalen. Dit ter ondersteuning van het integratiebeleid van minderheden en met inachtneming van de Duitse privacywetgeving. De ontwikkelde methodiek van wie is waar geboren (en woont waar) ontbrak voordien volledig als consequentie van de strikte Duitse privacywetgeving.
 
Bekijk het profiel van Herman Braat op LinkedIn

Contact

Neem voor meer informatie over de diensten van de Datawerkplaats rechtstreeks contact op met Herman Braat via tel. +31(0)165570235 of via herman@deDatawerkplaats.nl.

de Datawerkplaats

Gewenten 47
4704 RE Roosendaal
 
Postbus 1043
4700 BA Roosendaal

tel. +31(0)165570235
info@deDatawerkplaats.nl.  
KvK Breda nr 20069156